Magazynowanie towarów jest stałym elementem procesów logistycznych. Umożliwia przechowywanie rezerw towarowych, a także dystrybucję produktów i surowców do wielu klientów w różnych rejonach świata.

Magazyny służą rozmaitym celom i stwarzają wiele możliwości w zakresie realizowanych zadań. Zaliczają się do nich również te o specjalnym przeznaczeniu – skład celny i magazyn czasowego składowania. Czym się charakteryzują i jakie są ich funkcje?

Czym jest skład celny?

Import i eksport towarów do krajów spoza Unii Europejskiej jest objęty obowiązkowymi opłatami celnymi. Przed opuszczeniem granic państwa, taki towar musi przejść odpowiednią kontrolę, podczas której weryfikuje się zgodność z przepisami, dopełnia formalności i nalicza opłaty.

Może się też zdarzyć, że urzędnik celny wykryje pewne nieprawidłowości zarówno w samym ładunku, jak i w dokumentacji. W takich okolicznościach towar zostaje zatrzymany na granicy do czasu wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii.

Wszystkie wymienione czynności wymagają czasu, dlatego ładunek musi gdzieś być składowany. Miejscem, które do tego służy jest magazyn celny. Czym jest taki obiekt?

Z definicji to pomieszczenie (budynek) wyznaczone przez organy celno-skarbowe, które sprawują nad nim dozór celny. Jest ono przeznaczone do czasowego przechowywania towarów, za które jeszcze nie uiszczono opłat celnych.

Składy celne są przeznaczone do przechowywania towarów nieunijnych, na których można wykonywać pewne czynności przygotowujące je np. do dystrybucji. Nie można ich jednak zabrać bez opłacenia należnych podatków i cła.

Rodzaje składów celnych

Skład celny może przyjmować różną formę w zależności od tego, kto go prowadzi i zarządza obiektem. Nie każdy taki obiekt pozostaje pod zarządem organów celnych. Może go także prowadzić podmiot gospodarczy. Pod tym względem wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje składów celnych:

 • skład celny prywatny – prowadzony przez podmiot gospodarczy na potrzeby prowadzonego przez niego importu i eksportu towarów,
 • skład celny publiczny – prowadzony na rzecz innych podmiotów gospodarczych i przechowujący towary w ramach usługi.

Ponadto, jeśli chodzi o publiczny magazyn celny, przepisy wyróżniają jego trzy kategorie. Zgodnie z art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego różnią się one podmiotem odpowiedzialnym za skład. Są to:

 • magazyn celny typu I – odpowiedzialność spoczywa na posiadaczu pozwolenia i podmiocie, przez który może być przeprowadzana procedura składu celnego (ma on do tego uprawnienia),
 • magazyn celny typu II – odpowiedzialność ponosi podmiot mający uprawnienia do procedury celnej,
 • magazyn celny typu III – odpowiedzialność spoczywa na organie celnym.

Jakie są funkcje składu celnego?

Każdy magazyn nadzorowany przez organ celno-skarbowy ma pomóc realizować funkcje prawa celnego. Przepisy wymieniają je dwie: gospodarczą i fiskalną. Pierwsza oznacza wpływ na podmioty zobowiązane do zapłaty cła, druga – zwiększenie dochodów państwa. Określone funkcje ma również sam skład celny. Przepisy wymieniają wśród nich pięć podstawowych:

 • odroczenie płatności cła i podatków za towary importowane spoza Unii Europejskiej, a dopuszczone do obrotu na celnym obszarze wspólnotowym,
 • możliwość opłacania podatków i cła w częściach (tylko za partie towaru opuszczające skład celny),
 • możliwość nieuiszczenia cła i innych podatków za towary reeksportowane lub niedopuszczone do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej (przeznaczone do ponownego wywiezienia),
 • możliwość składowania towarów unijnych (w uzasadnionych sytuacjach),
 • możliwość przeprowadzenia procedury naprawczej (zatrzymanie przez urząd celny z powodu braków formalnych).

Magazyn czasowego składowania – co to?

Importowane towary spoza obszaru UE mogą być też przechowywane w magazynie, którego funkcją jest czasowe składowanie. Chociaż taki obiekt jest przeznaczony do umieszczania tych samych towarów, jego zadania są nieco inne.

Nadzór nad składem prowadzi również organ celno-skarbowy, jednak czas przechowywania w nim ładunków jest ograniczony do 90 dni. W tym czasie klient ma czas na przygotowanie się do kontroli celnej.

Czasowe składowanie towarów umożliwia odsunięcie w czasie odprawy. Taka sytuacja jest niezbędna, gdy ładunek nie ma kompletnej dokumentacji wymaganej przez Izbę Handlową lub badań stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po upływie przepisowych 90 dni towar musi być poddany odprawie lub przeniesiony do składu celnego.

Kiedy warto skorzystać z magazynu czasowego składowania?

Składowanie w magazynie tymczasowym to prosty sposób na odsunięcie w czasie odprawy celnej. Taka potrzeba może zaistnieć w wielu sytuacjach, między innymi wtedy, gdy importer nie skompletował potrzebnej dokumentacji lub skrzynie nie mają wymaganego oznaczenia.

W tym czasie ma on wprawdzie dostęp do towarów, ale nie może dokonywać w nich żadnych zmian. Ponadto skorzystanie z usług takiego magazynu odsuwa w czasie samą odprawę i konieczność wniesienia wymaganych opłat.

Zobacz nasze usługi magazynowe i przeładunek towarów.

Czym magazyny czasowego składowania różnią się od składu celnego?

Odpowiedź na pytanie tytułowe warto zacząć od wyjaśnienia relacji: składowanie a magazynowanie. Różnice pomiędzy tymi dwoma terminami są dość znaczące, chociaż często utożsamiane.

Składowanie jest fizyczną czynnością, polegającą na umieszczeniu towaru w magazynie. Natomiast magazynowanie jest zespołem czynności obejmujących przyjmowanie, składowanie, kompletację i wydawanie towaru. W takim rozumieniu skład celny jest magazynem, a magazyn tymczasowego przechowywania – składem. Co to oznacza w praktyce?

W magazynie tymczasowego przechowywania towar jest jedynie przetrzymywany przez 90 dni. Nie można na nim przeprowadzać żadnych czynności magazynowych. Natomiast w składzie celnym towar może być dowolnie dzielony, przepakowywany, poddawany konfekcjonowaniu i innym procesom, które przygotowują go do dystrybucji.

Dzięki temu klient oszczędza potrzebny czas, w którym towary i tak czekają na odprawę. Możliwość dokonywania jej partiami sprawia, że klient nie musi poszukiwać centrum logistycznego i wynajmować w nim powierzchni magazynowej w oczekiwaniu na termin wysyłki do odbiorcy.

Magazyny służą rozmaitym celom i stwarzają wiele możliwości w zakresie realizowanych zadań. Zaliczają się do nich również te o specjalnym przeznaczeniu – skład celny i magazyn czasowego składowania. Czym się charakteryzują i jakie są ich funkcje?

Czym jest skład celny?

Import i eksport towarów do krajów spoza Unii Europejskiej jest objęty obowiązkowymi opłatami celnymi. Przed opuszczeniem granic państwa, taki towar musi przejść odpowiednią kontrolę, podczas której weryfikuje się zgodność z przepisami, dopełnia formalności i nalicza opłaty.

Może się też zdarzyć, że urzędnik celny wykryje pewne nieprawidłowości zarówno w samym ładunku, jak i w dokumentacji. W takich okolicznościach towar zostaje zatrzymany na granicy do czasu wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii.

Wszystkie wymienione czynności wymagają czasu, dlatego ładunek musi gdzieś być składowany. Miejscem, które do tego służy jest magazyn celny. Czym jest taki obiekt?

Z definicji to pomieszczenie (budynek) wyznaczone przez organy celno-skarbowe, które sprawują nad nim dozór celny. Jest ono przeznaczone do czasowego przechowywania towarów, za które jeszcze nie uiszczono opłat celnych.

Składy celne są przeznaczone do przechowywania towarów nieunijnych, na których można wykonywać pewne czynności przygotowujące je np. do dystrybucji. Nie można ich jednak zabrać bez opłacenia należnych podatków i cła.

Rodzaje składów celnych

Skład celny może przyjmować różną formę w zależności od tego, kto go prowadzi i zarządza obiektem. Nie każdy taki obiekt pozostaje pod zarządem organów celnych. Może go także prowadzić podmiot gospodarczy. Pod tym względem wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje składów celnych:

 • skład celny prywatny – prowadzony przez podmiot gospodarczy na potrzeby prowadzonego przez niego importu i eksportu towarów,
 • skład celny publiczny – prowadzony na rzecz innych podmiotów gospodarczych i przechowujący towary w ramach usługi.

Ponadto, jeśli chodzi o publiczny magazyn celny, przepisy wyróżniają jego trzy kategorie. Zgodnie z art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego różnią się one podmiotem odpowiedzialnym za skład. Są to:

 • magazyn celny typu I – odpowiedzialność spoczywa na posiadaczu pozwolenia i podmiocie, przez który może być przeprowadzana procedura składu celnego (ma on do tego uprawnienia),
 • magazyn celny typu II – odpowiedzialność ponosi podmiot mający uprawnienia do procedury celnej,
 • magazyn celny typu III – odpowiedzialność spoczywa na organie celnym.

Jakie są funkcje składu celnego?

Każdy magazyn nadzorowany przez organ celno-skarbowy ma pomóc realizować funkcje prawa celnego. Przepisy wymieniają je dwie: gospodarczą i fiskalną. Pierwsza oznacza wpływ na podmioty zobowiązane do zapłaty cła, druga – zwiększenie dochodów państwa. Określone funkcje ma również sam skład celny. Przepisy wymieniają wśród nich pięć podstawowych:

 • odroczenie płatności cła i podatków za towary importowane spoza Unii Europejskiej, a dopuszczone do obrotu na celnym obszarze wspólnotowym,
 • możliwość opłacania podatków i cła w częściach (tylko za partie towaru opuszczające skład celny),
 • możliwość nieuiszczenia cła i innych podatków za towary reeksportowane lub niedopuszczone do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej (przeznaczone do ponownego wywiezienia),
 • możliwość składowania towarów unijnych (w uzasadnionych sytuacjach),
 • możliwość przeprowadzenia procedury naprawczej (zatrzymanie przez urząd celny z powodu braków formalnych).

Magazyn czasowego składowania – co to?

Importowane towary spoza obszaru UE mogą być też przechowywane w magazynie, którego funkcją jest czasowe składowanie. Chociaż taki obiekt jest przeznaczony do umieszczania tych samych towarów, jego zadania są nieco inne.

Nadzór nad składem prowadzi również organ celno-skarbowy, jednak czas przechowywania w nim ładunków jest ograniczony do 90 dni. W tym czasie klient ma czas na przygotowanie się do kontroli celnej.

Czasowe składowanie towarów umożliwia odsunięcie w czasie odprawy. Taka sytuacja jest niezbędna, gdy ładunek nie ma kompletnej dokumentacji wymaganej przez Izbę Handlową lub badań stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po upływie przepisowych 90 dni towar musi być poddany odprawie lub przeniesiony do składu celnego.

Kiedy warto skorzystać z magazynu czasowego składowania?

Składowanie w magazynie tymczasowym to prosty sposób na odsunięcie w czasie odprawy celnej. Taka potrzeba może zaistnieć w wielu sytuacjach, między innymi wtedy, gdy importer nie skompletował potrzebnej dokumentacji lub skrzynie nie mają wymaganego oznaczenia.

W tym czasie ma on wprawdzie dostęp do towarów, ale nie może dokonywać w nich żadnych zmian. Ponadto skorzystanie z usług takiego magazynu odsuwa w czasie samą odprawę i konieczność wniesienia wymaganych opłat.

Czym magazyn czasowego składowania różni się od składu celnego?

Odpowiedź na pytanie tytułowe warto zacząć od wyjaśnienia relacji: składowanie a magazynowanie. Różnice pomiędzy tymi dwoma terminami są dość znaczące, chociaż często utożsamiane.

Składowanie jest fizyczną czynnością, polegającą na umieszczeniu towaru w magazynie. Natomiast magazynowanie jest zespołem czynności obejmujących przyjmowanie, składowanie, kompletację i wydawanie towaru. W takim rozumieniu skład celny jest magazynem, a magazyn tymczasowego przechowywania – składem. Co to oznacza w praktyce?

W magazynie tymczasowego przechowywania towar jest jedynie przetrzymywany przez 90 dni. Nie można na nim przeprowadzać żadnych czynności magazynowych. Natomiast w składzie celnym towar może być dowolnie dzielony, przepakowywany, poddawany konfekcjonowaniu i innym procesom, które przygotowują go do dystrybucji.

Dzięki temu klient oszczędza potrzebny czas, w którym towary i tak czekają na odprawę. Możliwość dokonywania jej partiami sprawia, że klient nie musi poszukiwać centrum logistycznego i wynajmować w nim powierzchni magazynowej w oczekiwaniu na termin wysyłki do odbiorcy.