Import spoza Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych, czyli przedstawiania towarów do odprawy celnej wraz z odpowiednimi dokumentami.

W przypadku odroczenia terminu zgłoszenia celnego z braku koniecznych dokumentów bądź zamiaru badania towarów przed odprawa celną warto skorzystać z możliwości czasowego składowania.

Jako miejsce składowania towarów wykorzystywane są: magazyn czasowego składowania towarów oraz skład celny. Różnią się one zasadami przechowywania dóbr i zakresem wykonywanych w nich czynności.

 

Skład celny – składowanie towarów objętych cłem

Skład celny to miejsce, w którym składuje się towary nieunijne, by przesunąć w czasie konieczność opłacenia należności celno-podatkowych. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość wyprowadzania ładunku ze składu celnego w dowolnej ilości, np. po jednej sztuce, kartonie czy palecie.

Towary w składzie celnym można przechowywać bez ograniczeń czasowych. Można je również reeksportować do innych krajów, konfekcjonować i przygotowywać do ich finalnego przeznaczenia.

Co ważne, towary mogą być poddawane badaniom przez różne organy i instytucje, które nadzorują wprowadzanie towarów do obrotu, np. przez Państwową Inspekcję Handlową.

 

Magazyn czasowego składowania – bezpieczeństwo przechowywania „zawieszonych” towarów

Importerzy napotykający trudności z uzyskaniem dokumentacji niezbędnej do odprawy celnej czy zwolnienia ładunku mogą również korzystać z możliwości bezpiecznego przechowywania towarów w magazynie czasowego składowania.

Maksymalny czas, w jakim towary mogą znajdować się w magazynie czasowego składowania, wynosi 90 dni (od momentu wystawienie deklaracji czasowego składowania, czyli DSK). Jeśli po upływie 90 dni nadal nie można dokonać odprawy celnej, ładunek musi być koniecznie przewieziony do składu celnego.

Magazyn czasowego składowania to miejsce także objęte dozorem służb celnych. Niedozwolona jest tu zmiana wyglądu, właściwości czy opakowania towarów. Również ilość towaru pobierana z magazynu czasowego składowania musi odpowiadać ilości przedstawionej w DSK – nie można np. pobrać części ładunku.