Agencja celna to firma świadcząca profesjonalne usługi w zakresie reprezentowania podmiotów i osób fizycznych importujących oraz eksportujących towary w Urzędzie Celnym. Agenci celni, którzy dysponują fachową wiedzą na temat przepisów celnych, wymagań prawnych i niezbędnej dokumentacji zajmują się regulowaniem opłat celnych, odprawami oraz innymi czynnościami związanymi z przemieszczaniem towarów pomiędzy granicami państw na całym świecie.

Czym różni się agencja celna od Urzędu Celnego?

Agencja celna i Urząd Celny bywają często mylone. Trzeba jednak mieć świadomość, że są to odrębne instytucje. Urząd Celny to instytucja państwowa, która reprezentuje interesy państwa w sprawach celnych. Osoby zatrudnione w Urzędzie Celnym to przede wszystkim celnicy, których nie należy mylić z agentami celnymi.

Natomiast agencje celne są prywatnymi firmami, które pełnią funkcję pośrednika pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Agenci celni reprezentują klienta w sprawach celnych, pomagając we wszelkich formalnościach.

Jak działa agencja celna?

Agencja celna zajmuje się wszelkimi sprawami formalnymi, które są związane z celną obsługą importu i eksportu oraz tranzytu towarów. W przypadku transportu ładunków wewnątrz Unii Europejskiej procedury są dość uproszczone, ponieważ realizowany jest w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wystarczy deklaracja Intrastat.

Natomiast formalności i procedury związane ze współpracą handlową z państwami spoza Unii Europejskiej (np. Chiny) są skomplikowane oraz wymagają dokonywania zgłoszeń celnych, posiadania wielu dokumentów oraz pozwoleń, a dodatkowo regulacje często się zmieniają.

Agencje celne zajmują się zarówno obrotem towarów z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Kompetentni agenci, którzy doskonale orientują się w przepisach celnych dokonują zgłoszenia celnego w imieniu przedsiębiorcy, co pozwala uniknąć pomyłek w dopełnianiu formalności przed organami celno-skarbowymi oraz zaoszczędzić czas i uniknąć stresu.

Charakter współpracy z agencją celną

Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego każdy ma prawo ustanowić przedstawiciela do reprezentowania swoich interesów przed organami celnymi, aby spełnić wszystkie czynności i formalności przewidziane w ustawodawstwie celnym.

Prawo celne pozwala wybrać rodzaj reprezentacji. Agencja celna może działać w 2 różnych formach przedstawicielstwa:

 • pośrednie (w swoim imieniu na cudzą rzecz) – agent celny działa we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby, co oznacza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania zaciągane na rzecz swojego klienta i w wypadku roszczeń, odpowiada przed organami,
 • bezpośrednie (w cudzym imieniu na cudzą rzecz) – agent celny działa na rzecz i w imieniu swojego klienta, który osobiście ponosi odpowiedzialność w przypadku niedopełnienia formalności.

Współpraca z agencją celną wymaga spełnienia wstępnych formalności, czyli podpisania stosownych dokumentów. Upoważnienia pośrednie najczęściej są używane w przypadku tzw. procedury uproszczonej. W pozostałych sytuacjach z reguły podpisuje się upoważnienie bezpośrednie. Następnie agencja celna rejestruje w sposób elektroniczny upoważnienia swoich klientów poprzez usługę e-klient na portalu PUESC.

Zadania agencji celnej

Głównym zadaniem agencji celnej jest zajmowanie się czynnościami związanymi z odprawą celną. Agenci dokonują zgłoszenia celnego towarów przekraczających granicę Unii Europejskiej oraz nabycia towarów akcyzowych na terenie Unii Europejskiej. Ponadto doradzają, weryfikują dokumenty, obliczają wszelkie niezbędne do zrealizowania opłaty oraz reprezentują klienta przed Urzędem Celno-Skarbowym, Graniczną Kontrolą Sanitarną czy Inspekcją Handlową Artykułów Rolno – Spożywczych.

Przykładowe zadania agencji celnej to m.in.:

 • Rejestracja w systemie EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) – nadanie numeru EORI następuje w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej i jest niezbędne do przeprowadzenia jakiejkolwiek odprawy.
 • Zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu w formie pisemnej: elektronicznej (system AIS) bądź papierowej (formularz SADD) – obowiązkowe w przypadku importu spoza UE. Umożliwia legalny handel czy użytkowanie sprowadzonego towaru. Efektem zgłoszenia jest otrzymanie przez importera dokumentu PZC po opłaceniu należności celno-podatkowych.
 • Zgłoszenie do procedury wywozu towarów z obszaru celnego UE w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2 – obowiązek dla firm eksportujących swoje towary. Umożliwia uzyskanie komunikatu IE599, czyli potwierdzenia wywozu.
 • Zgłoszenie deklaracji INTRASTAT – służy ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
 • Wystawienie świadectw pochodzenia EUR 1, ATR – konieczne w przypadku eksportu do krajów, z którymi UE podpisała umowy o wolnym handlu (m.in Ukraina, Szwajcaria, Norwegia, Serbia). Natomiast wymiana z Turcją oprócz EUR 1 wymaga także certyfikatu ATR.
 • Wystawienie dokumentów T1, T2, wypełnienie i zgłoszenie elektroniczne karnetu TIR – T1 pozwala na legalny przewóz importowanego, nieunijnego towaru z granicy UE do miejsca odprawy ostatecznej na terenie kraju lub np. do składu celnego. Natomiast T 2 oraz karnet TIR wystawiane są w przypadku eksportu i mają na celu usprawnienie przekraczania granic celnych w trakcie tranzytu między krajem eksportu i przeznaczenia. Wybór T2 lub karnetu TIR zależy od kraju przeznaczenia towaru.
 • Organizacja kontroli organów nadzoru rynku (WIJHARS, SANEPID, PIORIN) – w przypadku niektórych kategorii towarów (artykuły rolne, spożywcze czy mające kontakt z żywnością) niezbędne jest przeprowadzenie badań przez właściwe służby przed ich dopuszczeniem do obrotu.
 • Uczestnictwo przy rewizji celnej.
 • Wystawienie deklaracji czasowego składowania – w przypadku, gdy towar nie jest od razu dopuszczony do obrotu, można go złożyć w tzw. magazynie czasowego składowania. Agencja celna wystawia tzw. deklarację czasowego składowania oraz powiadamia stosowne służby, które dokonują kontroli we wskazanym miejscu.

Agencje celne oferują o wiele szerszy zakres usług. Skomplikowane operacje handlowe wymagają niekiedy zastosowania tzw. procedur specjalnych – uszlachetniania czynnego lub biernego oraz odprawa czasowa.

Koszty obsługi przez agencję celną

Koszty usług agencji celnych uzależnione są od wielu czynników. Na cenę mogą wpływać m.in. takie aspekty, jak: miejsce odprawy, rodzaj towaru czy rodzaj transportu (drogowy, morski, kolejowy, lotniczy itp.).

Oto przykładowy wykaz usług oferowanych przez agencje celne wraz z orientacyjnym cennikiem:

 • rejestracja EORI (koszt jednorazowy) – ok. 100 zł,
 • zgłoszenie elektroniczne do procedury dopuszczenia do obrotu w systemie AIS / dokument SADD – 120-250 zł w zależności od miejsca odprawy czy stopnia jej skomplikowania, ponadto dodatkowo płatne są również specjalne pozycje (kody celne) na zgłoszeniu (5-10 zł za pozycję),
 • zgłoszenie elektroniczne do procedury wywozu w systemie AES – 120-200 zł za zgłoszenie plus ewentualne dopłaty za pozycję CN,
 • wystawienie i zalegalizowanie świadectw pochodzenia EUR 1, ATRA – 50-100 zł,
 • wystawienie dokumentów T1, T2 – 100-200 zł za zgłoszenie,
 • organizacja kontroli organów nadzoru rynku (WIJHARS, SANEPID, PIORIN) – 50-100 zł za zgłoszenie,
 • wystawienie deklaracji czasowego składowania – 50-100 zł, ale należy liczyć się też z kosztem ewentualnego magazynowania.

Dlaczego warto korzystać z usług agencji celnej?

Najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy z agencją celną to:

 • szybka i profesjonalna obsługa celna bez opóźnień,
 • przyspieszenie dopełniania formalności – agencje często korzystają z przyspieszonych bądź uproszczonych procedur odprawy celnej,
 • eliminacja ryzyka błędów podczas dopełniania zawiłych formalności,
 • agenci celni posiadają specjalistyczną wiedzę na temat przepisów celnych oraz aktualizują ją na bieżąco w związku z dynamicznymi zmianami regulacji,
 • oszczędność czasu i pieniędzy oraz uniknięcie stresu,
 • możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.

W ramach usprawnienia łańcucha logistycznego oferujemy kompleksowe usługi celne. Nasi agenci z pełnym zaangażowaniem dbają o dopełnienie wszelkich formalności w Urzędzie Celnym związanych z importem, eksportem oraz tranzytem towarów.