Podatnicy podatku od towarów i usług, którzy importują towary na terytorium Unii Europejskiej, mogą skorzystać z uproszczenia, jakim jest procedura importu w ramach art. 33a ustawy o VAT.  Oznacza to, że mogą nie zapłacić należnego podatku VAT przy zgłoszeniu celnym i wpłacić go dopiero przy składaniu miesięcznej deklaracji podatkowej.

Procedura uproszczona w imporcie

Procedura uproszczona VAT w imporcie jest pewnego rodzaju preferencją w rozliczeniu podatku, dlatego skorzystanie z tej możliwości wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków formalnych. Przede wszystkim, aby podatnik mógł z takiej preferencji skorzystać, w pierwszej kolejności musi być podatnikiem VAT czynnym – bez względu na to, czy stosowane są uproszczenia celne, czy nie. Oczywiście rozliczenie podatku VAT w uproszczonym imporcie towarów  wymaga posiadania odpowiednich dokumentów.

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy o VAT przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonuje on formalności związanych z importem towarów wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość);
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

W przypadku zastosowania procedury uproszczonej podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Instytucja ta określana jest jako system odroczonego rozliczenia. Oznacza to, że importer zamiast, tak jak dotychczas, wpłacać podatek należny z tytułu importu do Urzędu Celno-Skarbowego, wykazuje go jako podatek należny i naliczony w deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu.

Kolejny warunek wynikający z art. 33a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT wiąże się z obowiązkiem dokonania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego. Warunek ten uwzględniła nowelizacja ustawy o VAT – obowiązujące on od 1 lipca 2020 r. Przedstawicielstwo bezpośrednie to działanie w imieniu i na rzecz innej osoby, natomiast przedstawicielstwo pośrednie – we własnym imieniu na rzecz innej osoby. Przedstawicielem celnym będzie więc osoba, która została ustanowiona przez inną osobę celem prowadzenia czynności i załatwiania formalności celnych, solidarnie odpowiadająca za zapłatę podatku oraz ewentualnych odsetek.

 

Korekta deklaracji VAT z tytułu importu towaru

Jeśli przedsiębiorca nie rozliczył w całości lub części należnego VAT z tytułu importu towaru, może dokonać korekty złożonej deklaracji w ciągu 4 miesięcy od miesiąca następnego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie tego importu.

W przypadku nierozliczenia w tym terminie przedsiębiorca traci prawo do rozliczania należnego VAT wykazanego w zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości podatku w złożonej deklaracji. Powstaje wtedy dług celny, w ramach którego importer będzie zobowiązany do wpłaty nierozliczonego podatku wraz z odsetkami.