Mienie przesiedlenia to rzeczy przeznaczone do własnego użytku bądź do zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego, które są przewożone w ramach przeprowadzki z jednego kraju do drugiego. Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.

W skład mienia przesiedlenia wchodzą m.in.: majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek lub do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego), rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne wraz z przyczepami, a także przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty, zwierzęta domowe i wierzchowe oraz instrumenty.

 

Mienie przesiedlenia – przewóz z terytorium Unii Europejskiej

Polska, będąca częścią Unii Europejskiej, jest objęta unią celną zakazującą stosowania ceł przywozowych i wywozowych pomiędzy państwami członkowskimi. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym mienie przesiedleńcze, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

Zwolnienie z cła nie obowiązuje w przypadku napojów alkoholowych, tytoniu, środków transportu, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej oraz towarów, które wykorzystywane są do działalności zawodowej lub zarobkowej (nie dotyczy to sprzętu potrzebnego do wykonywania zawodu).

Mienie przesiedleńcze można przewozić partiami nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ustalenia miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Co ważne – mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przewożone w celach handlowych.

 

Mienie przesiedlenia – przewóz spoza terytorium Unii Europejskiej

Mienie przesiedlenia przywożone do Polski z państwa trzeciego, na przykład z Wielkiej Brytanii, która od stycznia 2021 roku nie jest już członkiem Unii Europejskiej, może być zwolnione z cła. Jednym z warunków zwolnienia mienia z cła będzie w tym przypadku udokumentowanie przez osobę fizyczną, która chce się przesiedlić, co najmniej 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu zamieszkiwania na terytorium Wielkiej Brytanii.

Potwierdzeniem będzie w tym przypadku umowa o pracę zawarta na minimum 12-miesięczny okres czasu lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłacaniu podatków przez okres co najmniej 12 miesięcy. Dokumentem potwierdzającym mogą być również comiesięczne rachunki telefoniczne opłacane przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy.

 

Jak zgłosić mienie przesiedleńcze?

Przewóz mienia przesiedlenia na terytorium Polski należy uprzednio zgłosić organowi celnemu znajdującemu się w Polsce do procedury dopuszczenia do obrotu. W następnej składa się wniosek o zwolnienie celne i do procedury tranzytu.

W agencji celnej Bial-Mich zajmujemy się wszystkimi kwestiami związanymi z dokonaniem zgłoszenia celnego, w tym złożeniem zabezpieczenia należności celnych oraz podatkowych.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do mienia przesiedleńczego?

Obowiązkiem wnioskodawcy jest dołączenie do zgłoszenia celnego spisu przewożonych rzeczy wraz z oszacowaniem ich wartości oraz dowodów potwierdzających zakończenie pobytu na terenie innego kraju, dokumentów potwierdzających okresy korzystania i posiadania mienia oraz dokumentów potwierdzające przebywanie na terenie danego kraju przez wymagany odgórnie okres czasu (umowa o pracę, umowa najmu mieszkania).

 

Sprowadzenie pojazdu w ramach mienia przesiedleńczego

Jednym z najczęstszych składników majątku wchodzącego w skład mienia przesiedleńczego jest samochód. Uzyskanie statusu mienia przesiedlenia pozwala na uzyskanie zwolnienia z podatku akcyzowego, VAT i cła (dotyczy to wyłącznie osób wracających spoza Unii Europejskiej).

Aby uzyskać zwolnienie z cła, którym są objęte pojazdy przywożone spoza krajów Unii Europejskiej (Norwegia, Wielka Brytania), należy zgłosić taką chęć w oddziale celnym / urzędzie celno-skarbowym w Polsce. Warunki uzyskania zwolnienia z cła są takie same jak w przypadku zwolnienia z podatku akcyzowego w krajach Unii Europejskiej: jest to minimum 12-miesięczny, udokumentowany pobyt w danym kraju oraz co najmniej 6-miesięczny okres posiadania auta. Samochód trzeba jak najszybciej zarejestrować po przyjeździe do kraju!

 

Mienie przesiedlenia a rejestracja samochodu osobowego

Aby zarejestrować pojazd sprowadzony w ramach mienia przesiedlenia, należy objąć go procedurą celną tranzytu w pierwszym urzędzie celnym Unii Europejskiej. Następnie trzeba zgłosić dopuszczenie towaru do obrotu (w formie dokumentu SAD lub w formie komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT). Do rejestracji pojazdu na terytorium RP potrzebny będzie oryginał dokumentu celnego SAD.

W agencji celnej Bial-Mich zajmujemy się kompleksowo wszystkimi czasochłonnymi formalnościami związanymi z rejestracją pojazdu z zagranicy przez mienie przesiedlenia.