Procedura wywozu to wyprowadzenie towaru o statusie unijnym poza jej granice, która wymaga zgłoszenia towarów do odprawy celnej.

Zgłoszenia celne wywozowe regulują art. 162–195, art. 272, art. 275 Unijnego Kodeksu Celnego, a także art. 222–228, art. 231–247 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, art. 146– 49, art. 153, art. 154, art. 248 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 oraz art. 1 Rozdziału I oraz w pkt 14 i 16 Rozdziału 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/341.

Pomimo tego, że cło zapłaci importer, a stawka VAT wynosi 0%, przedsiębiorca sprzedający te towary musi dochować szeregu procedur i formalności – zgłoszenie celne wywozowe trzeba złożyć w formie ustnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu Systemu celnego AES (Automatycznego Systemu Eksportu).

W ustnych zgłoszeniach celnych do wywozu podaje się: towary o charakterze niehandlowym oraz towary o charakterze handlowym, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 1 tys. euro lub ich masa netto nie przekracza 1 tys. kg.

Towarami o charakterze niehandlowym są te, które umieszcza się w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, jeżeli takie przesyłki mają charakter okazjonalny, zawierają towary, które są przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny i które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego. Należą do nich również towary wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat oraz towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przeznaczone na użytek własny podróżnych bądź na prezenty, jeżeli ich rodzaj i ilość nie wskazuje na ich przywóz lub wywóz w celach handlowych.

Zgłoszenia elektronicznego dokonuje się w przypadku wystawienia faktury sprzedażowej dla eksportowanych towarów, z zastosowaniem 0% stawki VAT (niezależnie od wartości/masy towarów) oraz wywozu poza UE towarów o charakterze handlowym, których wartość przekracza 1 tys. euro lub ich masa przekracza 1 tys. kg.

Odprawy można dokonać samodzielnie, ale warto powierzyć wszystkie formalności wyspecjalizowanej agencji celnej – szczególnie w przypadku regularnego eksportu.

Zasady sporządzania zgłoszeń celnych znajdują się w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych opublikowanej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC.

Do transakcji eksportowej i zgłoszenia celnego potrzebne są następujące dokumenty: faktura handlowa, list przewozowy, faktura za transport i jego organizację (packing list – instrukcja, jak zapakowany jest towar na czas transportu) oraz inne dokumenty wymagane ze względu na rodzaj towaru. Ze względów podatkowych należy je przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano zgłoszenia celnego.

Po wywozie towaru poza granice UE właściwy urząd celno-skarbowy zamyka procedurę eksportową i przesyła komunikat o tym do eksportera lub reprezentującej go agencji celnej.

Wraz z otrzymaniem komunikatu o zamknięciu procedury eksportowej można wykazać w deklaracjach VAT 0% stawkę tego podatku, zastosowaną na fakturze dotyczącej eksportowanych towarów.